Skip to main content

Algemene voorwaarden

Versatyle is een handelsnaam van Versatyle Group B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 89844572.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Contractwaarde: de door Versatyle gefactureerde en de door de Opdrachtgever aan Versatyle betaalde som exclusief BTW ingevolge een Overeenkomst, voor zover betrekking hebbend op de door medewerkers van Versatyle gewerkte uren, of de door Versatyle geleverde goederen of verleende diensten;
 2. Fouten: het niet voldoen aan de door Versatyle schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, het niet voldoen aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties;
 3. Versatyle: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TimeToMarket B.V., statutair gevestigd te Amsterdam;
 4. Levering: de op- of aflevering volgens de Overeenkomst of opdracht van zaken, diensten, (gebruiksrecht op) software, clouddiensten of werkzaamheden of combinaties daarvan op de overeengekomen plaats(en) door Versatyle;
 5. Normale kantooruren: uren op maandag tot en met vrijdag kantooruren: – niet zijnde algemeen erkende feestdagen – van 8.00 uur tot 18.00 uur;
 6. Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die Versatyle om een prijsopgave heeft verzocht, dan wel aan wie Versatyle een prijsopgave heeft verzonden of met wie Versatyle over de totstandkoming van een Overeenkomst onderhandelt, dan wel met wie Versatyle een Overeenkomst heeft gesloten;
 7. Order: een bestelopdracht van de Opdrachtgever;
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Versatyle en de Opdrachtgever, tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten of het verlenen van (gebruiks)rechten ten aanzien van intellectueel eigendom, al dan niet vervat in software of combinaties van bovenstaande, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop of wijziging daarvan.
 9. Partijen: Versatyle en Opdrachtgever tezamen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Versatyle partij is. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst heeft de laatstbedoelde bepaling voorrang.

2.2. Wanneer één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, heeft Zenit het recht deze bepaling te vervangen en zullen de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht blijven.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Versatyle zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in tot het doen van een Order tenzij schriftelijk in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Versatyle komt tot stand indien en voor zover Versatyle een Order van de Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.

3.2. Indien Versatyle op verzoek van de Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal de Opdrachtgever Versatyle daarvoor betalen conform de op dat moment bij Versatyle geldende tarieven.

3.3. Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4. Inschakeling derden

4.1. Versatyle is gerechtigd in de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van (medewerkers van) derden.

4.2. Indien Versatyle voor de uitvoering van de Overeenkomst (medewerkers van) derden inschakelt, staat Versatyle jegens Opdrachtgever in voor een deugdelijke nakoming van het bepaalde in de Overeenkomst door de betreffende derde en/of diens medewerkers.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Alle prijzen van Versatyle zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van verpakking en verzending, eventuele installatie- of montagekosten, de kosten voor het uitvoeren van additionele werkzaamheden, alsmede te maken reis- en verblijfkosten in het kader van verrichting van werkzaamheden of verlening van diensten, niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en komen die kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

5.2. Prijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wijzigingen in kostprijsverhogende factoren die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, zullen door Versatyle mogen worden doorberekend.

5.3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Versatyle gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen

. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 6. Betaling en verzuim

6.1. De Opdrachtgever dient de facturen van Versatyle te voldoen conform de in de Overeenkomst en op de factuur vermelde betalingscondities. Indien deze betalingscondities ontbreken dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen.

6.2. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de Opdrachtgever, onverminderd de (overige) rechten van Versatyle, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van €75,00.

6.3. Opdrachtgever heeft geen recht van verrekening of opschorting van betaling en/of de uitvoering van verbintenissen die voortvloeien uit Overeenkomsten of deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Leveringstermijnen

7.1. Alle door Versatyle genoemde (Leverings)termijnen zijn indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst aan Versatyle bekende gegevens en geldende omstandigheden. Versatyle zal de opgegeven (Leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht nemen.

7.2. De enkele overschrijding van een genoemde (Leverings)termijn brengt Versatyle niet in verzuim. Versatyle is niet gebonden aan (Leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.3. Versatyle heeft het recht de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

Artikel 8. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of krachtens de Overeenkomst door Versatyle aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, en op al hetgeen als resultaat van de overeengekomen dienstverlening tot stand is gekomen, bijvoorbeeld programmatuur, berusten uitsluitend bij Versatyle of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt zolang de Overeenkomst voortduurt, uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden met betrekking tot de ter beschikking gestelde goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur of andere materialen welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur of andere materialen of andere materialen niet mogen verveelvoudigen of daarvan kopieën mogen vervaardigen.

8.2. Versatyle heeft altijd het recht om Software van Derden en/of Open Source Software te gebruiken voor de ontwikkeling van een door Opdrachtgever gewenste functionaliteit. Indien de oorspronkelijke licentievoorwaarden gebieden dat de eindgebruiker deze in acht neemt is Opdrachtgever tot zulks gehouden, zowel jegens de licentiegever als jegens Versatyle. Versatyle draagt ervoor zorg dat Opdrachtgever hieromtrent op de hoogte wordt gesteld en op een juiste manier wordt geïnformeerd.

8.3. De Opdrachtgever verklaart dat alle ter beschikking gestelde goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur en andere materialen uitsluitend worden gebruikt voor het in de Overeenkomst gestelde doel en waarvoor zij derhalve zijn bestemd. De Opdrachtgever verbindt zich dit specifieke en exclusieve gebruiksdoel op te leggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever, en alle (medewerkers van) derden, die de goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen gebruiken.

8.4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

8.5. Het is Versatyle toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele of industriële eigendom. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan technische beveiligingsvoorzieningen te verwijderen.

8.6. Versatyle zal de Opdrachtgever binnen de grenzen aangegeven in art. 8.7 vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Versatyle zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever – op straffe van verval van iedere aanspraak jegens Versatyle – Versatyle onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van een dergelijk optredende rechtsvordering en de Opdrachtgever de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Versatyle. De Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Versatyle verlenen om zich, zo nodig in naam van de Opdrachtgever, tegen deze rechtsvordering te verweren.

8.7. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Opdrachtgever in de goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

8.8. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Versatyle zelf ontwikkelde goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maakt/maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Versatyle een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Versatyle , naar eigen keuze, het geleverde tegen creditering van de Contractwaarde onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde of functioneel gelijkwaardige vervangende goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Daarenboven zal Versatyle de Opdrachtgever een schadevergoeding in geld voldoen, indien de Opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding aan de rechthebbende gehouden blijkt te zijn, met dien verstande dat de door Versatyle te betalen schadevergoeding in geld nimmer het bedrag te boven zal gaan corresponderend met de Contractwaarde, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Versatyle.

8.9. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Versatyle wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur en/of materialen in samenhang met niet door Versatyle geleverde of verstrekte goederen, zaken, programmatuur, apparatuur en/of materialen of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur en/of materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

8.10. De Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Versatyle van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. Opdrachtgever staat ervoor in dat indien de opgedragen werkzaamheden het aanvullen, uitbreiden of wijzigen van bij Opdrachtgever in gebruik zijnde computerprogrammatuur inhoudt, dat Opdrachtgever gerechtigd is de noodzakelijke wijzigingen in de (source van de) programmatuur te laten aanbrengen, hetzij als eigenaar/auteursrechthebbende, het zij op grond van een bevoegdheid die hij hiertoe van de eigenaar/auteursrechthebbende heeft verkregen. De Opdrachtgever zal Versatyle vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het eigendom van door Versatyle geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de Opdrachtgever nadat deze al hetgeen zij krachtens de Overeenkomst aan Versatyle verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten.

9.2. De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Zenit te bewaren, en deze te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals in ieder geval ook brand, ontploffing, schade en diefstal.

Artikel 10. Medewerking Opdrachtgever

10.1. De Opdrachtgever dient de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke apparatuur, materialen, gegevens, inlichtingen of overige middelen, waaronder licenties voor software, tijdig en naar behoren aan Versatyle ter beschikking te stellen. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in art. 8.9 van deze algemene voorwaarden.

10.2. Op verzoek van de Opdrachtgever kan door Versatyle specifieke software worden aangeschaft of kunnen licenties worden aangevraagd. Waar de kosten hiervan niet per Overeenkomst zijn geregeld komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.

10.3. De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Versatyle of diens licentiegevers bevatten. De Opdrachtgever verbindt zich deze informatie en bedrijfsgeheimen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. De Opdrachtgever zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever, die de goederen, zaken, dienstverlening, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen gebruiken.

10.4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Versatyle te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Versatyle garandeert niet dat op basis van de door haar verleende diensten en/of met de door haar geleverde zaken en/of met de door haar ter beschikking gestelde programmatuur een bepaald doel door de opdrachtgever kan worden gerealiseerd, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

10.5. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

10.6. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Versatyle staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Versatyle in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten – bijvoorbeeld in verband met leegloop van medewerkers – volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

10.7. De Opdrachtgever mag de door Versatyle aan haar ter beschikking gestelde zaken niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze aan haar ter beschikking zijn gesteld en de Opdrachtgever dient aan het einde van de Overeenkomst de aan hem ter beschikking gestelde zaken aan Versatyle te retourneren in dezelfde staat waarin Versatyle deze ter beschikking heeft gesteld, behoudens voor zover de staat van de zaak is gewijzigd door normaal gebruik.

10.8. Indien de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van de Opdrachtgever uitgevoerd zullen worden, zal de Opdrachtgever er kosteloos zorg voor dragen dat aan de medewerkers van Versatyle de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke ruimte en andere middelen ter beschikking worden gesteld. De ter beschikking gestelde werkplekken dienen te voldoen aan de Arbonormen. De Opdrachtgever zal Verstayle vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Versatyle daaronder begrepen,

die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

10.9. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, die Versatyle, voor haar erkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal leiden of heeft geleden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming. De Opdrachtgever is in het bijzonder aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuistheden in de door de Opdrachtgever aan Versatyle verstrekte gegevens en/of tekeningen, dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door de Opdrachtgever zelf of door derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden.

10.10. De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel is begrensd tot de Contractwaarde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Personeel

11.1. De Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van de overeenkomst geen directe of indirecte arbeids- of dienstverleningsrelatie te onderhouden met medewerkers van Versatyle noch met de door Versatyle in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde derden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Versatyle en na betaling van een nader overeen te komen vergoeding.

11.2. Versatyle heeft het recht om haar medewerkers te vervangen die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie

12.1. Partijen zijn gedurende en na het einde van de Overeenkomst over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst hebben verkregen. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan hun ondergeschikten, alsmede aan de door hen ingeschakelde derden.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of andere contractpartners van Versatyle. Indien de overmachttoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Versatyle is niet gehouden tot het vergoeden van schade of enige andere prestatie indien de tekortkoming van Versatyle niet onverwijld nadat de Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk door de opdrachtgever aan Versatyle is gemeld. Versatyle is evenmin gehouden tot schadevergoeding of enige andere prestatie, indien Versatyle niet deugdelijk in gebreke is gesteld.

14.2. Aansprakelijkheid van Versatyle voor indirecte schade, gevolgschade, bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), schade in de vorm van gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, en/of letselschade, is uitgesloten.

14.3. Behoudens opzet of grove schuld van Versatyle, is Versatyle in geval van een toerekenbare tekortkoming enkel gehouden om, naar keuze van Versatyle:

 1. gebreken te herstellen of;
 2. vervangende programmatuur, zaken of onderdelen te leveren, doch alleen na terugontvangst van de gebrekkige programmatuur, zaken of onderdelen of;
 3. een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen financiële vergoeding te voldoen of;
 4. de ontvangen Contractwaarde terug te betalen, dan wel een aan de Opdrachtgever verzonden factuur te crediteren, dit onder (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, waarbij terugbetaling of creditering slechts hoeft plaats te vinden indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat het reeds geleverde/ gepresteerde niet doeltreffend benut kan worden.

14.4. Indien Versatyle onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde desalniettemin gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding of boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Versatyle of anderszins, is de aansprakelijkheid van Versatyle te allen tijde beperkt tot maximaal de Contractwaarde of tot aan de som die aan de zijde van Versatyle in het voorkomend geval daadwerkelijk gedekt wordt door verzekering, en wel de laagste van de beide genoemde sommen. Indien de overeenkomst een (duur-)overeenkomst is tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden die op het moment dat het schadeveroorzakende voorval zich voordoet reeds langer dan een jaar heeft geduurd, wordt de Contractwaarde gesteld op het totaal van de aan Versatyle betaalde facturen (excl. BTW) voor maximaal één jaar.

14.5. Opdrachtgever vrijwaart Versatyle voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Versatyle geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

14.6. Met betrekking tot in het kader van een tussen Partijen gesloten (duur) overeenkomst reeds correct geleverde prestaties, heeft een ontbinding geen effect, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds geleverde niet doeltreffend kan worden benut ten gevolge van het niet leveren van de resterende prestaties.

14.7. Versatyle kan zich op de bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden beroepen, zoals beperking van haar aansprakelijkheid ten aanzien van handelingen van derden en de gevolgen daarvan die aan Versatyle worden toegerekend. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Versatyle zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 15. Beëindiging

15.1. De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en Versatyle is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan de Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien de Opdrachtgever wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of indien de Opdrachtgever onder curatele of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend, indien de Opdrachtgever zeggenschap over zijn onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, indien de Opdrachtgever zijn onderneming liquideert of stil legt, indien er op enige andere wijze sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever of indien op goederen van de Opdrachtgever of gedeelten daarvan, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. Versatyle zal wegens de beëindiging nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn.

15.2. Versatyle is altijd gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, zonder dat zij enige opzegtermijn in acht hoeft te nemen, indien de Opdrachtgever een andere niet bij de Opdrachtgever in dienst zijnde ITdeskundige inzage geeft in of toegang geeft tot door Versatyle aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde software. Versatyle zal wegens een dergelijke opzegging nimmer tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever gehouden zijn.

15.3. Bedragen die Versatyle vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16. Teruggave bij einde overeenkomst

16.1. De Opdrachtgever is gehouden om op het moment dat de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Versatyle een einde neemt, door welke oorzaak ook, al hetgeen door Versatyle aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, onverwijld terug te geven aan Versatyle, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is daarvan kopieën te behouden. Het bepaalde in de voorgaande volzin heeft ook betrekking op software die Versatyle ter beschikking stelt aan meer dan één opdrachtgever of in het kader van haar bedrijfsvoering hanteert bij de ontwikkeling en/of het onderhoud van software. Het bepaalde in dit artikel – de contractuele afgifteplicht – geldt ook ten aanzien van middelen, waaronder software en licenties die Versatyle op verzoek van de Opdrachtgever heeft aangeschaft en die geheel of ten dele door de Opdrachtgever zijn betaald. Het voorgaande is slechts dan niet van toepassing als in de Overeenkomst expliciet en ondubbelzinnig anders is bepaald.

Artikel 17. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

17.1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zullen naar keuze van Versatyle beslist worden door arbitrage of de bevoegde rechter te Amsterdam.

II. DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Versatyle diensten verleent, bijvoorbeeld organisatie- en automatiseringsadviezen geeft, toepasbaarheidsonderzoek doet, consultancyactiviteiten verricht, ondersteuning biedt of personeel detacheert. Deze bepalingen laten de in de Algemene Bepalingen opgenomen artikelen omtrent specifieke diensten, zoals de ontwikkeling van programmatuur en gebruik en onderhoud daarvan, onverlet.

Artikel 18. Uitvoering

18.1. Versatyle zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Versatyle worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Versatyle in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. Als hoofdregel is Versatyle derhalve niet verantwoordelijk voor voortgang of totstandkoming van een project, in het bijzonder indien aan het project ook wordt gewerkt door medewerkers van Opdrachtgever.

18.2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Versatyle gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

18.3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Versatyle gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Versatyle is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform art. 19.

18.4. Indien de Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Versatyle steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

18.5. Indien Opdrachtgever vanuit zijn administratie niet het tegendeel kan aantonen gelden de op de facturen van Versatyle vermelde tijden en bedragen als juist.

18.6. Voor overwerk, uitgevoerd in opdracht van en na goedkeuring door de Opdrachtgever, zal een facturatie met een overurenopslag plaatsvinden. De overurenopslag bedraagt, voor werkzaamheden op maandag t/m vrijdag voor 24.00 uur 25%, voor werkzaamheden op dinsdag t/m vrijdag voor 07.00 uur en op zaterdag 50% en voor werkzaamheden op zon- en feestdagen (tot 07.00 uur in de volgende ochtend) 100% van het uurtarief.

18.7. De normale reistijden en -kosten voor het woon/werkverkeer van de medewerkers van Versatyle zijn in de overeengekomen prijs begrepen, voor zover detachering in Nederland plaatsvindt.

18.8. De duur van dienstverleningsovereenkomsten is onbepaald, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde tijd is vastgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opzegging kan alleen tegen de eerste dag van een kalendermaand.

Artikel 19. Wijziging en meerwerk

19.1. Indien Versatyle op verzoek van of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever aan Versatyle worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Versatyle. Versatyle is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

19.2. De Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in art.

19.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverleningen de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.

19.3. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Versatyle verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

III. ONTWIKKELING, AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling, aflevering, installatie en acceptatie van programmatuur’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Versatyle in opdracht van de Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud van programmatuur’ van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, en ook op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in de volgende hoofdstukken over programmatuur wordt gesproken zijn daarmee tevens bedoeld websites. Dit hoofdstuk heeft niet betrekking op de ter beschikking stelling door Versatyle van software die Versatyle ter beschikking stelt aan meer dan één opdrachtgever of in het kader van haar bedrijfsvoering hanteert bij de ontwikkeling en/of het onderhoud van software, zoals software die deel uitmaakt van de zogenaamde ‘softwareontwikkelstraat’ van Versatyle.

Artikel 20. Ontwikkeling van programmatuur

20.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Versatyle zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de Opdrachtgever instaat.

20.2. Versatyle is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en volledigheid van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

20.3. De Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is de Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Een dergelijke ter beschikking stelling impliceert niet een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 21. Aflevering, installatie en acceptatie

21.1. Versatyle zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren op de overeengekomen soort en op het overeengekomen formaat informatiedragers en installeren, dit laatste slechts indien een door Versatyle uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

21.2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Versatyle uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende die testperiode zal de Opdrachtgever testen kunnen uitvoeren, de uitkomsten waarvan door de Opdrachtgever in testrapporten zullen worden vastgelegd. Medewerkers van Versatyle zullen in de gelegenheid worden gesteld de testen bij te wonen. Gedurende de testperiode is het de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Versatyle kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de Opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-) resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Versatyle worden gerapporteerd.

21.3. De programmatuur zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:

 1. indien tussen Partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Versatyle uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel,
 2. indien tussen Partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel,
 3. indien Versatyle vóór het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde Fouten zijn hersteld.

In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien de Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

21.4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur Fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Opdrachtgever Versatyle hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

21.5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur Fouten bevat, zal de Opdrachtgever Versatyle uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de Fouten informeren. Versatyle zal zich zonder dat zij herstel van de fouten kan garanderen – naar beste vermogen inspannen de gemelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, zulks tegen betaling door de Opdrachtgever van het bij Versatyle geldend tarief voor de medewerker die de werkzaamheden verricht, waarbij Versatyle gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. De kosten van herstel zullen voor rekening van Versatyle komen indien een fixed price overeengekomen is, met dien verstande dat in dat geval van Versatyle geen werkzaamheden meer verlangd zullen kunnen worden indien de kosten gemoeid met die werkzaamheden tien procent van de Contractwaarde te boven gaan. Onder kosten in de voorgaande volzin moeten worden verstaan het aantal uren te besteden vermenigvuldigd met het gebruikelijke uurtarief voor de door Versatyle ingeschakelde medewerker.

21.6. Acceptatie van de programmatuur kan niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan.

21.7. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

21.8. Acceptatie van de programmatuur op één van de bovengenoemde wijzen heeft tot gevolg dat Versatyle ten volle gekweten is voor de nakoming Algemene voorwaarden van haar verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Versatyle is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur.

IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud van programmatuur’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing op alle door Versatyle ter beschikking gestelde programmatuur, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Versatyle te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 22. Gebruiksrecht

22.1. Versatyle verleent de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur op grond van de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een Overeenkomst tot gebruik van de programmatuur nakomt. De Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

22.2. De programmatuur mag door de Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op die verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

22.3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.

22.4. De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van Fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur wordt niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders overeengekomen wordt in het geval een zogenaamde open source code of shared source code.

22.5. De Opdrachtgever mag voor eigen gebruik back-up kopieën van de programmatuur maken, mits merken en auteursrechtaanduidingen niet worden gewijzigd.

22.6. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever neemt een einde op het moment dat de Overeenkomst tussen Partijen een einde neemt, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

22.7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van alle in het kader van een Overeenkomst verstrekte gebruiksnamen en wachtwoorden, althans toegangsgegevens. Opdrachtgever zal in het kader van het afnemen van de Diensten handelen als een professionele gebruiker en in dat kader in ieder geval:

 1. geen onoordeelkundig, ongeautoriseerd, onwettig of onoirbaar gebruik, misbruik dan wel gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel;
 2. geen data, scripts of programmatuur op de servers van Versatyle plaatsen die in strijd kunnen zijn met, of inbreuk maken op, of in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet, de rechten van Versatyle of derden, waaronder naast de intellectuele eigendomsrechten worden verstaan, alle zaken die in strijd zijn met de wet of goede zeden, waaronder, doch niet beperkt tot het plaatsen van (kinder)pornosites, illegale kansspelen, peer-to-peer netwerken bestemd dan wel geschikt voor het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd of inbreukmakend materiaal, dan wel daartoe bestemde bulletinboards of chatsites, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, et cetera;
 3. geen virussen, spybots, Spam of ander voor internetgebruikers overlast veroorzakend materiaal verspreiden;
 4. geen gebruik maken van andere dan door Versatyle geadviseerde apparatuur en anderszins de aanwijzingen van Versatyle met betrekking tot randvoorwaarden voor het gebruik opvolgen;
 5. derden niet toestaan gebruik te maken van gebruiksrechten van Versatyle zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 6. de systemen van Versatyle niet gebruiken, of nader inrichten c.q. parameteriseren zodat de systeembelasting substantieel groter wordt of de stabiliteit van de functionaliteit lager wordt;
 7. geen verstoring van het functioneren van ICT-infrastructuur van Versatyle, infrastructuur van derden en/of koppelingen tussen infrastructuren door (de inhoud of intensiteit van) het dataverkeer of door het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken en generlei handelingen verrichten zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Versatyle, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan haar systemen of overige Internet gebruikers zouden kunnen hinderen, een en ander naar het uitsluitend oordeel van Versatyle;
 8. Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor (de extra kosten bij) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het Internet via de server van Versatyle van en naar de website van Opdrachtgever). Zulks geschiedt conform de overeengekomen voorwaarden en tarieven zoals vastgelegd in de tarievenlijst bij de Overeenkomst

22.8. Versatyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan Opdrachtgever verstrekte toegang tot- en gebruik van systemen van Versatyle onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing buiten gebruik te (doen) stellen wanneer Opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Opdrachtgever blijft in dat geval wel aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de Overeenkomst voor de resterende looptijd.

22.9. Versatyle is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Versatyle tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

22.10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Versatyle daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 23. Ondersteuning

23.1. Versatyle is jegens de Opdrachtgever tot geen verdergaande prestaties gehouden dan aangegeven in een onderhoudsovereenkomst, mits een dergelijke Overeenkomst wordt afgesloten. Versatyle garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen worden verbeterd. Iedere eventuele gehoudenheid van Versatyle tot ondersteuning vervalt indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Versatyle wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

Artikel 24. Onderhoud

24.1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten – noch de Opdrachtgever noch Versatyle is tot het aangaan van een dergelijke Overeenkomst gehouden – zal de Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Versatyle geconstateerde Fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Versatyle melden. Na ontvangst van de melding zal Versatyle naar beste vermogen – onder de condities genoemd in de onderhoudsovereenkomst – Fouten trachten te herstellen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Versatyle te bepalen wijze en termijn aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Versatyle is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

24.2. Telkens wanneer Versatyle de Opdrachtgever dient te bezoeken voor het uitvoeren van overeengekomen onderhoudswerkzaamheden is de Opdrachtgever de voorrijkosten verschuldigd die Versatyle pleegt te hanteren.

24.3. Versatyle kan altijd zijn gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

24.4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Versatyle – tenzij in de onderhouds-overeenkomst anders is bepaald – bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Versatyle niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele Fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie ongeacht de vraag of de Opdrachtgever de verbeterde versie heeft afgenomen en geïnstalleerd. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Versatyle van de Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe Overeenkomst met Versatyle aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. De verplichting tot het verstrekken van een dergelijke nieuwe versie vloeit derhalve niet uit de onderhoudsovereenkomst voort.

© Versatyle Group B.V., 2023. All rights reserved. All trade names mentioned in this document are the property of their respective owners